Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

LEGO Serious Play Learning for SMEs

Αριθμός Έργου: 2012-1-PL1-LEO05-27421

Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2014

Το Έργο S-PLAY έχει στόχο να προσαρμόσει μια καινοτόμο διαδικασία μάθησης για τις ανάγκες των ΜΜΕ. Η μέθοδος Lego Serious Play κάνει τη μάθηση στο χώρο εργασίας μια συμμετοχική και δημιουργική άσκηση που αναπτύσσει την ομαδικότητα και την επικοινωνία. Το έργο S-PLAY επιδιώκει να φέρει αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από συμβούλους διαχείρισης στις ΜΜΕ και την επαγγελματική κατάρτιση. Θα έρθουμε σεεπαφή με επαγγελματίες του κλάδου, εκπαιδευτές, οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να καθορίσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες που θα μπορούν να ικανοποιηθούν με το Serious Play. Με βάση αυτή την έρευνα, θα σχεδιάσουμε το διδακτικό περιεχόμενο εργαστήριων και κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές για ενότητες ειδικά σχεδιασμένες για τις ΜΜΕ. Στη συνέχειαθα δοκιμάσουμε αυτές τις ενότητες σε πιλοτικά εργαστήρια σε καθεμιά από τις πέντε χώρες εταίρους μας. Τέλος, θα ψηφιοποιήσουμε την τελική έκδοση των εργαστηρίων, ώστε σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στην επαγγελματική εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το δυναμικό εργαλείο. Στο τέλος του Έργου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο για την επίδειξη των αποτελεσμάτων.