Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Εργαστήριο 3 - Ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ

Στρατηγική προσέγγισης νέων τουριστικών αγορών

Το εργαστήριο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση στο να εστιάσει τη στρατηγική της για την επίτευξη νέων αγορών.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού στην Κρήτη. Η ομάδα αυτή κάλυψε ένα μεγάλο φάσμα σχετικών με τον τουρισμό επαγγελμάτων από τις κατασκευαστικές εταιρείες, συμβούλους επιχειρήσεων και  ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης. Η επιλογή έγινε με βάση την κοινή προοπτική τους για την ανάπτυξη του μάρκετινγκ για τα Κρητικά προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να προσεγγίσουν νέες αγορές.

Eεγχειρίδιο

Βήμα Δραστηριότητα Διάρκεια βίντεο
 1.

Δραστηριότητες προθέρμανσης

45 λεπτά

 
 2.

Η συμβολή σου

Φτιάξε ένα μοντέλο που να αντιπροσωπεύει την ατομική σου συμβολή για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ τουρισμού.

Τοποθετήστε αυτά τα μοντέλα στην άκρη του τραπεζιού επίδειξης.

10 λεπτά + χρόνος συζήτησης

3.

Αγορές

Φτιάξε ένα μοντέλο που να αντιπροσωπεύει μια καινούργια τουριστική αγορά που θα ήθελες να επεκταθείς

Τοποθετήστε αυτά τα μοντέλα στην απέναντη άκρη του τραπεζιού επίδειξης.

10 λεπτά + χρόνος συζήτησης

 
 4.

Διαμόρφωση τοπίου 1

Διατάξτε τα επιμέρους μοντέλα των ρόλων σας για να δημιουργήσετε μια κοινή άποψη της ομάδας

Διατάξτε τα επιμέρους μοντέλα της(-ων) αγοράς(-ων) στόχου(-ων) για να δημιουργήσετε μια κοινή άποψη της(-ων) αγοράς(-ων) στόχου(-ων)

15-20 λεπτά

 
 5.

Εργαλεία/ Προσφερόμενη δυνατότητα 1

Φτιάξε ένα μοντέλο που να αντιπροσωπεύει ένα πράγμα (εργαλείο ή προσφερόμενη δυνατότητα) που πρέπει να έχει η στρατηγική σας για το μάρκετινγκ.

Προσθέστε αυτά τα μοντέλα στη μέση του τραπεζιού επίδειξης, ανάμεσα στους ρόλους και τις αγορές-στόχους.

10 λεπτά + χρόνος συζήτησης

 
 6.

Εργαλεία/ Προσφερόμενη δυνατότητα 2

Αν το προηγούμενο μοντέλο σου αντιπροσώπευε ένα εργαλείο, φτιάξε τώρα ένα μοντέλο να αντιπροσωπεύει μια προσφερόμενη δυνατότητα ή το αντίστροφο.

Προσθέστε αυτά τα μοντέλα στη μέση του τραπεζιού, μαζί με αυτά της προηγούμενης δραστηριότητας.

10 λεπτά + χρόνος συζήτησης

 
 7.

Διαμόρφωση τοπίου 2

Διευθετήστε τα μοντέλα εργαλείων / προσφερόμενων δυνατοτήτων έτσι ώστε να έχουμε μια συνεκτική αναπαράσταση του πώς σχετίζονται μεταξύ τους.

15-20 λεπτά

 
 8.

Συνδέσεις

Συνδέστε τα μοντέλα δείχνοντας τις πιο σημαντικές συνδέσεις.

Προσθέστε ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε κάποιο ρόλο και σε κάποια προσφερόμενη δυνατότητα.

Προσθέστε ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε μια πτυχή της αγοράς-στόχου και σε ορισμένα εργαλεία ή δυνατότητες.

15 – 20 λεπτά + χρόνος συζήτησης

 
 9.

Βελτιώστε τους ρόλους / το τοπίο / τις συνδέσεις.

Εντοπίστε και φτιάξτε, ή τροποποιήστε τα υφιστάμενα μοντέλα των ρόλων της ομάδας που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του τοπίου σας. Τροποποιήστε το τοπίο και τις συνδέσεις, εάν απαιτείται

10 λεπτά

 
10. 

Έλεγχος πληρότητας

Ελέγξτε την πληρότητα του μοντέλου και κάντε διορθώσεις

10 λεπτά

 
 11.

Συλλογική αφήγηση

Δημιουργείστε μια αφήγηση που περιγράφει το σύνολο του τοπίου που δημιουργήθηκε το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα τα στοιχεία και τις συνδέσεις που δημιουργήσατε

10 λεπτά

 
 12.

Συνέντευξη με μια συμμετέχουσα

Μια συμμετέχουσα καταθέτει την εμπειρία της από το εργαστήριο σχετικά με τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές της μεθόδου Lego Serious Play